ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Intrastat

Intrastat

Modul Intrastat umožňuje především: -zadávat údaje přímo do měsíčního hlášení -zadávat jednotlivé operace, které budou vstupovat do měsíčního hlášení, a z nich generovat měsíční hlášení -provádět export a import měsíčního hlášení v elektronické formě požadované celním úřadem. To umožňuje mj. i sehrávat data z jednotlivých poboček do centrály -generovat měsíční hlášení z přijatých a/nebo vydaných faktur v případě, že používáte modul Přijaté (resp. Vydané) faktury systému Helios Orange

Modul Heliosu Orange

Modul Intrastat je integrovanou součástí programu Helios Orange. Umožňuje sběr dat, jejich vysčítání do výkazu a elektronické předání. Obchodní operace je možné do programu zadávat ručně nebo importovat z modulu Fakturace, případně z jiných externích zdrojů. Program umožňuje vést evidenci pro více zpravodajských jednotek.

 

Modul Helios Orange -Intrastat je tvořen třemi přehledy:

  1. Zpravodajské jednotky
  2. Měsíční hlášení
  3. Jednotlivé operace

Zpravodajské jednotky

Přehled právnických nebo fyzických osob, které mají povinnost poskytovat Intrastatu údaje o zboží odeslaném, nebo přijatém v rámci vnitrounijního obchodu a jsou povinny k DPH. Přehled obsahuje údaje pro rozlišení jednotlivých firem (pokud nějaký zástupce vede evidenci pro více zpravodajských jednotek), označení o povinném rozsahu vykazovaných údajů, údaje o zástupci. Přepínání mezi zpravodajskými jednotkami se provádí na spodní liště systému Helios Orange a v přehledu vidím vždy jen evidenci vybrané zpravodajské jednotky podobně jako vidím vždy jen příjemky vybraného střediska.

Vykazování se provádí dvěma způsoby a to buď úplným vykazováním, nebo zjednodušeným vykazováním, tzv. “zjednodušená evidence”. Způsob vykazování lze přednastavit pro každou zpravodajskou jednotku zvlášť pro dovoz i vývoz v editačním formuláři Zpravodajské jednotky.

Měsíční hlášení

Každá zpravodajská jednotka musí do 15. pracovního dne předat měsíční hlášení, zvlášť pro dovozy a zvlášť pro vývozy a to buď elektronicky, nebo na papíře, nikoli však oběma způsoby současně. Měsíční hlášení lze vyplnit buď ručně v přehledu měsíčních hlášení, nebo je možné jej načíst z následujících zdrojů:

  1. Přehled jednotlivých operací
  2. Přehled faktur
  3. Externího software na bázi SQL
  4. Tabulka v programu MS Excel

Položky měsíčního hlášení jsou systémem seskupeny dle příslušných kritérií.

Jednotlivé operace

Přehled jednotlivých zrealizovaných operací v rámci vnitrounijního obchodu. Přehled slouží k usnadnění sestavení měsíčních hlášení. Uživatel si do něj zapisuje jednotlivé dovozy a vývozy. Přehled využijí hlavně uživatelé, kteří nemají zakoupený modul Fakturace. Jednotlivé operace lze vyplňovat ručně (funkce Nová), nebo je možné je načíst z následujících zdrojů:

  1. Externí software na bázi SQL
  2. Tabulka v programu MS Excel
  3. Přehled faktur

Tisk měsíčních hlášení

Tisk se provádí v přehledu měsíčních hlášení a je realizován na čisté listy A4 pomocí formuláře, který odpovídá legislativním požadavkům.

Elektronické předávání měsíčního hlášení

Měsíční hlášení je možno předávat také elektronicky, opět v přehledu Měsíčních hlášení. Přenos je prováděn pomocí zašifrovaných XML zpráv, elektronický podpis není vyžadován.