ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Helios controling

MANAŽERSKÉ ROZHRANÍ

- Nástroj, který přímo spolupracuje s programem MS Excel a dokáže ze systému Helios Orange získat mnohem jednodušeji než doposud mnohá data, se kterými potřebujete dále pracovat.
- Jedná se o modul, který přiinstalujete ke svému Excelu a tím jsou vám automaticky zpřístupněny údaje ze základních modulů systému.
- Excel nabízí poté více než 200 nových funkcí, které lze použít v jednotlivých buňkách tabulky stejně jako kterékoliv jiné funkce.
- Okamžitě po přepočítání tabulky pak lze získat data, které jsou pro Vaše vyhodnocování zajímavá.
- Například v ÚČETNICTVÍ se jedná o funkce vracející obraty kont účtů, zakázek či jednotlivých organizačních útvarů firmy k aktuálnímu či libovolnému jinému dni. Funkce umožní přístup do kont ve dvou různých letech. Lze tak sestavit účetní výkazy pro zahraniční partnery s jiným účetním obodbím, než je kalendářní rok.
- Pro další příklad slouží modul Oběh zboží, kde lze komfortně získat informace o stavu skladu, kmenových kartách zboží, objemu prodeje a nákupu v kusech, evidenčních nebo prodejních cenách, finančním objemu za nakoupené zboží od daného dodavatele či naopak za prodané zboží danému odběrateli.
- Tyto všechny a nejen tyto údaje lze automaticky „nasát“ do prostředí MS Excel. Je pak jen na uživateli jakou formou tyto data zpracuje zda prostřednictvím grafů, či vzájemně provázanými tabulkami. Možností systému MS Excel se nabízí velmi mnoho.
- Pro aktualizaci dat, tabulek, výstupů apod. pak stačí jednoduše přepočítat tabulku a mít tak stále reálná data v příjemném prostředí.
- Manažerské rozhraní je komfortní nástroj, který rozvíjí možnosti systému Helios Orange a téměř stírá rozhraní mezi tímto systémem a produkty rodiny MS Office.
kont účtů, zakázek či jednotlivých organizačních útvarů firmy k aktuálnímu či libovolnému jinému dni. Funkce umožní přístup do kont ve dvou různých letech. Lze tak sestavit účetní výkazy pro zahraniční partnery s jiným účetním obodbím, než je kalendářní rok.

ÚČETNÍ VÝKAZY

ÚČETNÍ VÝKAZY
- Účinný nástroj při zpracování ročních uzávěrkových prací.
- Předdefinované sestavy: Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow, Povinná příloha, Obchodní věstník , Roční vyúčtování srážkové daně.

Helios Intelligence - Modul je určen pro rychlé a operativní získávání informací jak pro strategické rozhodování, tak pro operativní řízení firmy.
- Modul je tvořen funkcemi: Finanční analýza, Finanční ukazatele a Úvěry a plánování
- Pomocí funkcí Finanční analýzy je možno z aktuální účetní databáze generovat většinu elementárních ukazatelů finanční analýzy jako jsou ukazatelé poměrové a absolutní, ukazatele struktury a analýzy trendů.
- Na základě jednoduché definice ukazatele, která je prováděna na úrovni jednotlivých kont účetní osnovy, případně vzájemných aritmetických vazeb mezi nimi, jsou generovány výstupy v podobě dynamických tabulek a grafů, které je možno porovnávat za více (až 5) období.
- Složitější a pyramidové vazby mezi jednotlivými účty účtové osnovy, ale i mezi již vytvořenými ukazateli navzájem, je možno definovat pomocí funkcí Finanční ukazatele. Při definici ukazatele je možno se odkazovat na hodnoty již dříve definovaných ukazatelů a tak tvořit jejich pyramidovou strukturu.
- Sestavy Finanční analýzy a Finančních ukazatelů je možno konvertovat do formátu MS Excel a zasílat elektronickou poštou.
- Úvěry a plánování jsou nástrojem pro tvorbu tabulkové části podnikatelských záměrů, které jsou součástí např. žádosti o úvěr, ale i pro plánování a modelování hospodaření firmy.
- Součástí Úvěrů a plánování jsou funkce pro výpočet úroků z úvěrů v návaznosti na výši úvěru, úrokovou sazbu, termíny splátek a funkce pro výpočet a evidenci odpisů, oprávek, zůstatkových cen majetku plánované investiční akce.

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY
- Nástroj pro konverzi účetní závěrky do národních a mezinárodních standardů s předdefinovanými typy některých výstupů v IAS a US GAAP.

ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Řízení peněžních toků
Pro finanční manažery je určen modul Řízení peněžních toků, který umožňuje snadné řízení finančních prostředků. Pomocí tohoto modulu si manažer zobrazí předpokládaný stav finančních prostředků na období v krátké budoucnosti a může tak lépe plánovat práci s těmito prostředky. Informace k sestavení přehledu jsou získávány z faktur či přímo ze salda v účetnictví. Systém umožňuje promítnutí platební morálky jednotlivých odběratelů do této predikce, zahrnutí odhadu mezd a případné ruční doplnění individuálních peněžních toků.

HELIOS INTELLIGENCE

Modul Helios Intelligence obsahuje nástroje k zobrazení dat. V systému Helios Orange je zobrazen vždy (stejně jako Nástroje přizpůsobení, Číselníky a Pomocné číselníky). Součástí tohoto modulu jsou přehledy:
* Kontingenční tabulky
* Grafy
* Master x Detail
* Sestavy (tj. původní Uložené filtry)
* Definované opisy
Pokud je součástí licence i modul Helios Intelligence, objeví se v soudečku další 2 nové přehledy:
* OLAP
* Dataskop
OLAP - jedná se kukátko na již existující OLAP kostky. Není možnost zde tyto kostky definovat.

Agendové listy

soubor ke stažení
soubor ke stažení